Πολιτική Ποιότητας

Όραμα της Διοίκησης και του προσωπικού του Medifirst είναι να καταστούν τα Πολυϊατρεία συνώνυμα της αξιοπιστίας και της παροχής υπηρεσιών υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας με πιστοποιημένη την στράτευσή του στην συνεχή βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών του και στην ικανοποίηση του Έλληνα και του Διεθνή ασθενή.

Οι στόχοι μας στο «Medifirst» είναι:
 • Η παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών φροντίδας υγείας ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες, τις επιθυμίες και την ιδιωτικότητα των ασθενών
 • Η παροχή ενός ασφαλούς και φιλικού περιβάλλοντος κατά την παραμονή των ασθενών και των συνοδών τους στο χώρο της Εταιρείας
 • Η τήρηση της κείμενης ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας καθώς και των σχετικών κανονισμών που απορρέουν από αυτές
 • Η παροχή υπηρεσιών οι οποίες να ακολουθούν τις τελευταίες ιατρικές και τεχνολογικές εξελίξεις
 • Η παρακολούθηση των βασικών διεργασιών μέσα από ένα πλαίσιο δεικτών και τη συνεχή επισκόπηση και επικαιροποίηση αυτών.

Η επίτευξη των στόχων θα γίνει μέσα από:
 • Τη συνεχή βελτίωση της ικανοποίησης των ασθενών/συνοδών
 • Τη συνεχή εκπαίδευση και εξειδίκευση του προσωπικού
 • Το συνεχή εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού
 • Τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

Η Διοίκηση και το προσωπικό στο «Medifirst» δεσμευόμαστε:
 • Για τη συνεχή παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων, την ενημέρωση και την εκπαίδευση του προσωπικού μας
 • Για το συνεχή εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού μας
 • Για τη διαρκή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών με σκοπό τη συνεχή βελτίωση της ικανοποίησης των ασθενών μας
 • Για την τήρηση της κείμενης ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας καθώς και των σχετικών κανονισμών που απορρέουν από αυτές
 • Για την διασφάλιση της προστασίας των εμπιστευτικών πληροφοριών των πελατών
 • Για την εξασφάλιση της διασφάλισης των προσωπικών δεδομένων των ασθενών και των εργαζομένων των Πολυϊατρείων μέσω της τήρησης του Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων GDPR
 • Για την παρακολούθηση και των κλινικών διεργασιών των Πολυιατρείων και την ενσωμάτωση τους στις διαδικασίες του Τομέα μέσα από ένα συγκεκριμένο πλαίσιο εγκρίσεων και εκπαιδεύσεων
 • Για τη συνεχή παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας, ασφάλειας και εξυπηρέτησης στους πελάτες
 • Για τη συνεχή παρακολούθηση των λειτουργιών μέσα από ένα πλαίσιο δεικτών που επικαιροποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα
 • Για την αυστηρή παρακολούθηση και διαχείριση των κλινικών διεργασιών των Πολυϊατρείων καθώς και των κλινικών κινδύνων που μπορεί να προκύψουν από αυτές
 • Για τη διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

Group Practices Leader