ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.»
(ως Υπεύθυνου Επεξεργασίας) (Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Δεδομένων Ε.Ε. 2016/679)

I. Γιατί θα επεξεργαστείτε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (ΔΠΧ)1 και τα Ειδικής Κατηγορίας Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΚΔΠΧ)2 μου;
Το Πολυϊατρείο που διατηρεί η Εταιρία μας, παρέχει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Κατά την προσέλευσή σας στο Πολυϊατρείο, θα πρέπει να μας δηλώσετε τον ασφαλιστικό σας φορέα, προκειμένου το Λογιστήριό μας να γνωρίζει πως θα τιμολογηθούν οι υπηρεσίες που θα σας παρέχουμε και να σας ενημερώσουμε για το σχετικό κόστος. Περαιτέρω και για την ορθή παροχή των υπηρεσιών μας, είναι πολύ πιθανό να χρειαστεί να μας ενημερώσετε για τα σστοιχεία του ιατρικού σας ιστορικού, προκειμένου το προσωπικό μας (ιατρικό και νοσηλευτικό) να μπορέσει να σας παρέχει υψηλού επιπέδου εξατομικευμένες υπηρεσίες υγείας. d> Για τους ανωτέρω λόγοΓια τους ανωτέρω λόγους, είναι αναγκαίο να μας δηλώσετε τα συγκεκριμένα ΔΠΧ ή/και τα ΕΚΔΠΧ που αναφέρονται αναλυτικότερα, στα σχετικά έντυπα του Πολυϊατρείου. Τα στοιχεία αυτά είναι αντικειμενικά ουσιώδη για την επιλογή των κατάλληλων υπηρεσιών υγείας για εσάς και την ορθή παροχή αυτών αλλά και για την κάλυψη των σχετικών δαπανών. Ως εκ τούτου, η σωστή και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για τα στοιχεία που σας ρωτάμε και στα οποία βασιζόμαστε απόλυτα, είναι ιδιαίτερα σημαντική για εμάς προκειμένου να σας παρέχουμε μια ολοκληρωμένη φροντίδα υγείας.
Στα πλαίσια της ορθής παροχής των υπηρεσιών μας, θα επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας που είναι απαραίτητα για την πληρότητα του ιατρικού σας φακέλου και την τιμολόγηση των παρεχομένων υπηρεσιών, με βάση τη ρητή συγκατάθεση που θα μας χορηγήσετε στο παρόν στάδιο.
II. Σε τι είδους επεξεργασία των δεδομένων μου θα προβείτε;
Με την έναρξη της παροχής των υπηρεσιών μας, θα προβούμε, για τους λόγους που προαναφέραμε, σε κάθε πράξη ή σειρά πράξεων επεξεργασίας των δεδομένων σας και με τη βοήθεια αυτοματοποιημένων μέσων όπως π.χ. συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διόρθωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών.
Στα πλαίσια προστασίας των εννόμων συμφερόντων μας, πραγματοποιούμε συχνά ελέγχους, μέσω πιστοποιημένων αυτοματοποιημένων μέσων, για λόγους αποτροπής απάτης σε βάρος μας.
III. Για πόσο χρόνο θα κρατάτε τα δεδομένα μου σε αρχείο;
Τα δεδομένα που περιέχονται στον ιατρικό σας φάκελο, θα διατηρηθούν για δέκα (10) χρόνια σε ηλεκτρονική μορφή. Η τήρηση των δεδομένων του ιατρικού σας φακέλου εξασφαλίζει την αρτιότερη παροχή υπηρεσιών σε περίπτωση που προσέλθετε εκ νέου στο Πολυϊατρείο αλλά και σε περίπτωση που αναζητήσετε παλαιότερες εξετάσεις που έχετε πραγματοποιήσει. Τα λοιπά προσωπικά σας δεδομένα, θα τα κρατήσουμε για όσο χρόνο ακόμα απαιτείται μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων.
IV. Ποια δικαιώματα έχω σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων μου;
Μπορείτε να ασκήσετε,Μπορείτε να ασκήσετε, κατά περίπτωση, τα εξής δικαιώματα: το δικαίωμα πρόσβασης (για να μάθετε ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, για ποιο λόγο και τους αποδέκτες τους - Άρθρο 15 Κανονισμού ΕΕ 2016/679), διόρθωσης (για να διορθωθούν τυχόν ελλείψεις ή ανακρίβειες των δεδομένων σας - Άρθρο 16 Κανονισμού ΕΕ 2016/679 ), διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη) (διαγραφή τους από τα αρχεία μας, εφόσον όμως η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη - Άρθρο 17 Κανονισμού ΕΕ 2016/679) περιορισμού της επεξεργασίας (σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων κ.λπ . - Άρθρο 18 Κανονισμού ΕΕ 2016/679) φορητότητας (να λάβετε τα δεδομένα σας σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο - Άρθρο 20 Κανονισμού ΕΕ 2016/679).
Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται χωρίς κόστος για σας, με την αποστολή σχετικής επιστολής ή e-mail στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, εκτός αν επαναλαμβάνονται συχνά και λόγω όγκου έχουν για εμάς διοικητικό κόστος, οπότε θα επιβαρυνθείτε με το σχετικό κόστος.
Εφόσον ασκήσετε οποιαδήποτε από τα δικαιώματά σας αυτά, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος, αφού σας ενημερώσουμε είτε για την ικανοποίησή του, είτε για τους αντικειμενικούς λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του.
Πέραν αυτών, μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των ΔΠΧ και ΕΔΠΧ σας, ανακαλώντας της συγκατάθεσή σας. Ωστόσο, αυτό θα οδηγήσει σε αδυναμία παροχής των υπηρεσιών μας, δεδομένου ότι η παροχή των υπηρεσιών υγείας και κατ’ επέκταση η τυχόν ασφαλιστική σας κάλυψη δεν μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς επεξεργασία των ΔΠΧ ή/και των ΕΠΔΧ σας.
V. Πως διασφαλίζετε την ασφάλεια των δεδομένων μου;
Η ασφάλεια των δεδομένων σας είναι για μας απόλυτη δέσμευση. Για να το πετύχουμε αυτό, εφαρμόζουμε όλα τα σύγχρονα και κατάλληλα για τους σκοπούς της επεξεργασίας τεχνικά (ενδεικτικά, κρυπτογράφηση, ανωνυμοποίηση) και οργανωτικά μέτρα, την ανταπόκριση των οποίων ελέγχουμε ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
VI. Πού θα διαβιβάσετε τα δεδομένα μου;
Τα δεδομένα σας θα διαβιβαστούν σε τμήματά μας που είναι αρμόδια για την παροχή των υπηρεσιών μας. Ενδεικτικά αναφέρουμε το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό μας, το λογιστήριο, τη νομική υπηρεσία κ.λπ.
Τα δεδομένα σας (ΔΠΧ ή/και τα ΕΚΔΠΧ) θα διαβιβαστούν και θα καταστούν προσιτά και από νομικά πρόσωπα με τα οποία, κατά καιρούς, διατηρούμε συμβάσεις, για την ασφαλιστική σας κάλυψη (δηλ., Ασφαλιστικές Εταιρίες κ.λπ.). Στην περίπτωση αυτή, αυτά τα νομικά πρόσωπα θα επεξεργαστούν τα δεδομένα σας (ΔΠΧ ή/και τα ΕΚΔΠΧ) που εμείς θα τους αποστείλουμε προκειμένου να αποζημιώσουν την υπηρεσία υγειονομικής περίθαλψης που εμείς σας παρέχουμε, στα πλαίσια σύμβασης ασφάλισης που έχετε καταρτίσει μαζί τους. Επίσης, τα δεδομένα σας, μόνο τα ΔΠΧ και όχι τα ΕΚΔΠΧ, ενδέχεται να διαβιβαστούν, να καταστούν προσιτά και να τύχουν επεξεργασίας από τη μητρική μας εταιρεία «Achmea B.V.», που εδρεύει στην Ολλανδία, καθώς και από άλλες εταιρείες του ιδίου Ομίλου Achmea, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σε κάθε διαβίβαση λαμβάνουμε πάντα κάθε μέτρο ώστε τα δεδομένα που θα διαβιβάζονται θα είναι πάντα τα ελάχιστα αναγκαία και ότι θα συντρέχουν πάντα οι προϋποθέσεις για νόμιμη και θεμιτή επεξεργασία.
VII. Θα κάνετε επεξεργασία των δεδομένων μου και για εμπορικούς σκοπούς;
Για το χρόνο διάρκειας της επεξεργασίας που σας αναφέρουμε παραπάνω, θα επεξεργαστούμε τα ΔΠΧ και ΕΚΔΠΧ και για τους εξής σκοπούς: α. για λήψη πληροφοριών που αφορούν την ικανοποίησή σας από τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας, β. προώθησης άλλων ή συμπληρωματικών με τις ανάγκες σας υπηρεσιών υγείας είτε της Εταιρίας μας, είτε άλλων εταιρειών του Ομίλου ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ.
Μπορείτε να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή σε αυτή την επεξεργασία των δεδομένων σας (για εμπορικούς σκοπούς) μέσω της αποστολής σχετικού αιτήματος στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων Στην περίπτωση αυτή, τα δεδομένα σας δεν θα υποβάλλονται πλέον σε επεξεργασία για εμπορικούς σκοπούς.
VIII. Πως μπορώ να υποβάλλω καταγγελία/διαμαρτυρία;
Για οποιοδήποτε θέμα αφορά την επεξεργασία των δεδομένων σας μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) του Ομίλου ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ: τηλ 210 946 2000/email dpo@interamerican.gr
Επίσης, διατηρείτε πάντα το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία μπορεί να δεχθεί και την υποβολή σχετικών παραπόνων είτε σε γραπτή μορφή στο πρωτόκολλό της (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) είτε ηλεκτρονικά (www.dpa.gr).

1Κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων») όπως αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας [όνομα, αριθμό ταυτότητας, σωματική, φυσιολογική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του φυσικού προσώπου (Άρθρο 4 Κανονισμού ΕΕ 2016/679).
2Πρόκειται για δεδομένα που αφορούν ενδεικτικά την υγεία, καθώς και την φυλετική ή εθνοτική καταγωγή κ.λπ. (Άρθρο 9 Κανονισμού ΕΕ 2016/679).